Call us on  +31 6 81 90 61 72

Home » Anbi

Anbi

transparent

RSIN : 807850299
Het College van Diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de jaarrekening. Het College bestaat uit Voorzitter/penningmeester, secretaris en twee bestuursleden, zonder specifieke functie.
De doelstelling van de diaconie, als afzonderlijk rechtspersoon,  is o.a. de financiële ondersteuning van behoeftigen. Tevens worden giften verstrekt aan hulpverleningsorganisaties. De inkomsten bestaan doorgaans uit collecten tijdens de kerkdienst, giften en uit opbrengsten van vermogen.

RSIN : 809098209
Adresse : Pierre Baylestraat 1/hoek Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam

A. Algemene gegevens Waalse Gemeente Rotterdam

De Waalse gemeente Rotterdam is een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2, art. 1 als volgt omschreven: een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

De kerkdiensten worden in de Franse taal gehouden.Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 BW en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in ordinantie 11, art. 5, lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van de kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. D.w.z. dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is van toepassing op de Waalse Gemeente Rotterdam.

B- Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente.In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en gebouw van de gemeente, met  uitzondering  van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (RCBB) en de Commission d’Administration Wallonne.

C- Doelstelling

De PKN verwoordt in de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Het vormt de basis van de kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest.

D- Beleidsplan

Projet de l’Eglise wallonne Rotterdam
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link:
Protestantse Kerk in Nederland

E- Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten.
De beloning van een medewerker in loondienst (de koster van de kerk) is geregeld in de arbeidsvoorwaardenregeling van PKN.
Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F- Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Ook worden gemeenteleden ingeschakeld voor plaatselijk werk, het organiseren van gesprek- en leeskringen, het prepareren en verspreiden van bulletins, e.d.
Voor het benutten van de beschikbare ruimtes in de kerk worden tevens vrijwilligers ingeschakeld, die zich bezig houden met de organisatie van het gebruik daarvan. Voor het in orde houden van de tuin zijn enige  vrijwilligers betrokken.

Toelichting op bovenstaande gegevens:

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt jaarlijks gevraagd via een financiële actie een bijdrage te doen voor het werk van de kerkelijke gemeente.
Het kerkgebouw van onze Waalse gemeente is sinds het jaar 2000 een Rijksmonument.
Voor het onderhoud van het gebouw wordt een subsidie verleend, waarvan gedeeltelijk het onderhoud kan worden gefinancierd.
Uit nalatenschappen van leden, die een specifieke bestemming aan hun vermogen hebben verbonden, kunnen middelen worden aangewend om de kosten van het in stand houden van het werk van de gemeente en de exploitatie van het kerkgebouw, inclusief de dienstwoning te dragen. Het betreft grotendeels de salarissen van predikant en kerkelijke medewerkers, de kosten van de organisatie, zoals administratie, verzekeringen, belastingen en de instandhouding van het landelijke werk.

Comments are closed.